Úvod

Pri spolupráci so spoločnosťou KOPOS Slovakia s.r.o., IČO: 36239046, so sídlom Trnava, Skladová 2, PSČ 917 00, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, Odd. s.r.o., Vložka c. 12247/T nám zverujete svoje osobné údaje. KOPOS Slovakia s.r.o., Skladová 2, 917 00 Trnava, prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, pri ktorej ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetkých zákazníkov, dodávateľov a odberateľov Spoločnosti a taktiež na kohokoľvek iného, kto Spoločnosť kontaktuje alebo mu inou cestou pošle nejaké informácie (pokiaľ nie je nižšie uvedené inak). Tým sa rozumie všetci, ktorí využívajú služby Spoločnosti alebo pre ňu poskytujú služby, subdodávky alebo sú v inom zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou.

Správca údajov

Správcom osobných údajov je Spoločnosť. Pokiaľ nás chcete kontaktovať a spýtať sa nás na čokoľvek týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, môžete využiť nasledujúce kontaktné údaje:

Pevná linka: 02/55410711
Fax: 55/410712
E-mail: gdpr@kopos.sk
Korešpondenčná adresa: Ružová Dolina 10, 821 01 Bratislava

Aké údaje zhromažďujeme

Spoločnosť zhromažďuje tieto kategórie údajov:

 1. Údaje, ktoré poskytujete sami

  Informácie poskytnuté pri týchto príležitostiach:

 • pri uzatvorení zmluvného vzťahu medzi Vami a nami;
 • údaje, ktoré nám poskytnete pri realizácii objednávky;
 • pokiaľ Spoločnosť kontaktujete a požadujete alebo ponúkate dodávky svojich služieb alebo tovaru.
 1. Informácie z iných zdrojov

  K takým zdrojom patria:

 • verejne dostupné zdroje vrátane verejných registrov a siete Internet, pokiaľ tieto údaje nevyhnutne nutne potrebujeme, napríklad na vystavenie účtovného dokladu, alebo pokiaľ Vaše obchodné kontaktné údaje zverejňujete na Internete a my by sme Vám chceli ponúknuť spoluprácu;
 • informácie, ktoré sme obdržali od tretích osôb, ako napríklad Vašich zamestnávateľov alebo spolupracovníkov alebo obchodných partnerov, a ktoré nevyhnutne potrebujeme na realizáciu objednávky.

  Spoločnosť môže skombinovať informácie sústredené z týchto zdrojov s ďalšími informáciami, ktoré má k dispozícii.

Ako využívame Vaše údaje

Spoločnosť využíva zhromaždené údaje na tieto účely:

 1. Uzatváranie, zmena a ukončovanie zmlúv
  Údaje využívame na prípravu zmluvnej dokumentácie, zmenu zmlúv alebo ukončenie zmlúv.

  Za týmto účelom Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonným požiadavkám na uzatvorenie, zmenu a ukončenie zmluvného vzťahu.

 2. Oslovovanie pre spoluprácu
  Údaje používame pre dopytovanie služieb a produktov od rôznych dodávateľov, pokiaľ sú Vaše osobné kontaktné údaje zverejnené na sieti Internet alebo pokiaľ nám Vaše údaje dobrovoľne zveríte napríklad na veľtrhu, schôdzke alebo pri obdobnej príležitosti. Veríme, že týmto nezasahujeme do Vášho súkromia. Pokiaľ by Vás to napriek tomu obťažovalo, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť.

 3. Obchodná činnosť
  Údaje využívame na samotnú realizáciu a evidenciu objednávok a služieb, na komunikáciu so zákazníkmi, odberateľmi a dodávateľmi.

  Za týmto účelom Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme mohli realizovať objednávku alebo službu a zároveň vyhoveli všetkým platným právnym predpisom.

 4. Vedenie účtovníctva
  Údaje využívame na vystavovanie faktúr a vedenie účtovníctva.

  Za týmto účelom Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonným požiadavkám na vedenie účtovníctva.

 5. Marketing
  Vaše osobné údaje ďalej využívame za účelom zasielania obchodných oznámení, pokiaľ ste nám k tomu udelili dobrovoľný súhlas alebo sme s Vami vo zmluvnom vzťahu, pretože predpokladáme, že máte o informácie a novinky Spoločnosti záujem. Pokiaľ by Vás to napriek tomu obťažovalo, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť.

  Pokiaľ sa zúčastníte na akcii Spoločnosti, môžeme z akcie zaobstarať fotografický záznam alebo videozáznam a tieto záznamy za účelom informovania o akcii zverejniť na našich webových stránkach, sociálnych sieťach Spoločnosti alebo v iných marketingových materiáloch. Záznamy nie sú vytvárané s úmyslom spracúvať Vaše osobné údaje, ale pokiaľ by Vám to napriek tomu nebolo príjemné, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť, a ak to bude možné, záznamy odstránime.

 6. Nábor nových zaměstnanců
  Ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie. Je to dôvod, pre ktorý sa spracúvajú Vaše osobné údaje v našom informačnom systéme na presne určenom právnom základe, ktorý predstavuje Váš súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Účel je teda konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia. Ako dotknutá osoba však máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu pritom nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 7. Súdne procesy a obrana právnych nárokov
  Zhromaždené údaje môžeme využívať na vyšetrovanie alebo riešenie sporov alebo právnych nárokov, ktoré súvisia s obchodnou spoluprácou so Spoločnosťou, alebo v iných prípadoch povolených platnými zákonmi.

Zdieľanie a poskytovanie údajov

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Zásady ochrany osobných údajov

v zmysle článku 13 a 14 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete u Spoločnosti uplatniť nižšie uvedené práva. Pre uplatnenie svojej žiadosti využite korešpondenčnú adresu Spoločnosti uvedenú v týchto zásadách. Z dôvodu prehľadnosti, prosím, využite tento formulár.

 1. Právo na prístup k osobným údajom
  Ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia). Vaše osobné údaje uchovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou a štandardne ešte 10 rokov po jeho ukončení.

 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia)

 3. Právo na výmaz
  „Zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

 4. Právo na obmedzenie spracúvania
  Toto právo je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.

 5. Právo na prenosnosť osobných údajov
  Právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávaného orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

Dátum vydania: 25.5.2018
Aktualizácia: 3.7.2018
Platnosť od: 10.7.2018