Materiály na webové stránce společnosti KOPOS KOLÍN a.s. jsou chráněny autorským právem. Všechny materiály jsou určeny pro nekomerční užití. Podmínky platí pro všechny jazykové varianty internetových stránek.

Všechna práva jsou vyhrazena.

Zobrazené materiály mohou být využívány pouze pro nekomerční, osobní účely, a to pouze za předpokladu, že budou zachována všechna autorská práva a budete respektovat sdělení o vlastnických právech, která jsou zde uvedena. Není možné obsah těchto stránek distribuovat, pozměňovat, přenášet, upravovat nebo dále užívat.

Přístup k této stránce a její užívání se řídí níže uvedenými podmínkami a dalšími právními předpisy. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte Podmínky bez výhrad.

Podmínky

Pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na této stránce setkáte, je chráněno autorským právem a je nutné je využívat v souladu s Podmínkami, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení společnost KOPOS KOLÍN a.s.

KOPOS KOLÍN a.s. vyvíjí přiměřené úsilí, aby na stránkách byly umístěny jen přesné a aktuální informace. Přesto však KOPOS KOLÍN a.s. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o přesnost a aktuálnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky, ke kterým by i přes veškerou snahu došlo.

Užívání a prohlížení stránek je na vaše nebezpečí. KOPOS KOLÍN a.s. a její zaměstnanci a především správce web stránek nenesou odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé ani nadměrné škody, které by mohly vyplynout užitím těchto stránek. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost a neručíme za škody, které Vám mohou vzniknout z důvodu vašeho přístupu k této stránce, jejím užíváním nebo prohlížením, nebo z důvodu stahování materiálů, dat, textů, obrázků nebo videoklipů ze stránky.

Nezkoumali jsme podrobně všechny internetové stránky spojené pomocí odkazů (zejména internetové stránky prodejních míst velkoobchodů) s naší stránkou a neodpovídáme za obsah žádných jiných stránek spojených odkazem s touto stránkou. Spojení na tyto strány, externí nebo jiné stránky je na vaše vlastní nebezpečí.

KOPOS KOLÍN a.s. může kdykoli upravit tyto Podmínky tak, že aktualizuje text Podmínek. Všechny úpravy textu jsou pro návštěvníka stránek závazné.