W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych RODO), KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018roku.

Jeśli ma Pan / Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana / Pani danych osobowych przez KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., a także przysługujących Pani / Panu uprawnień, prosimy o kontakt z firmą KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław bądź Administratorem Bezpieczeństwa Informacji poprzez:

Adres pocztowy: ABI KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław
Adres poczty elektronicznej: abi@kopos.pl
Telefon kontaktowy: 71 333 66 53 wew. 31

 1. Wskazanie Administratora

Administratorem Pani / Pana Danych osobowych jest firma KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław, posługujący się nr NIP: 8971605218, numerem REGON 931984352, oraz numerem KRS 0000173407

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana danych osobowych
 • KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o.) przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celach: - realizacja przedmiotu umowy oraz realizacja złożonych zamówień.
 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności.
 1. Obowiązek podania danych osobowych firmie KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław

Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy przez KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław, wynika z realizacji obowiązków wynikających z w/w przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z w/w prawnie uzasadnionych interesów firmy KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław.

Brak podania przez Pana / Panią wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Informacje o odbiorcach Pani / Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców (KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław

 • innym podmiotom, współpracującym z nami w celu zapewnienia realizacji usług;
 • dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne, oraz zarządzanie naszą organizacją, np. dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, czy też dostawcom sprzętu;
 • kancelariom prawnym, które pomagają nam w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom księgowym).
 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów, tj. realizacji przedmiotu umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, a w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. W zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy z KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław bądź wykonania przez KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław obowiązku wynikającego z przepisów prawa, Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, które może wywołać wobec Pani / Pana skutki prawne lub w inny istotny sposób wpłynąć ba Pani / Pana sytuację.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław pragnie zapewnić Panią / Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
  - osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
  - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  - dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z obowiązków prawa

 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

  - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
  - przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięcia danych, żądając w zamian ich ograniczenia
  - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

  - przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

  - zaistnieją przyczyny związane z Pani / Pana szczególną sytuacją oraz
  - przetwarzanie danych osobowych oparte jest niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław, o którym mowa w pkt II powyżej

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani / Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza europejskiego obszaru gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych

KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczność przypadkach może udostępnić Pani / Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym, a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza EOG, lub organizacjom międzynarodowym, do których transfer jest konieczny w celu wykonania umowy. Informujemy, iż ma Pani / Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o., ulica Giełdowa 12, 52-438 Wrocław.